នាយក​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​ណែ​នាំ​៦​ចំណុច​ក្នុង​ទិវា​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន

នាយក​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​ណែ​នាំ​៦​ចំណុច​ក្នុង​ទិវា​ប្រឆាំង​គ្រឿង​ញៀន