ជាងទឹក+ភ្លើង

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Education/Training

Hiring

3

Industry

Education

Salary

$200-$500

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 35

Location

Phnom Penh;

Publish Date

May-31-2016

Closing Date

Jun-30-2016
  Job Description
-អាចប្រចាំការបាន
-មានបទពិោធន៏ខាងផ្នែកជាងយ៉ាងតិច3ឆ្នាំ
-សកម្មនឹងការងារស្មោះត្រង់និងមានទំនួសខុសត្រូវក្នុងការងារ(គោរពពេវេលា)
-បង្ហាញការងារផ្សេងទៀតដូចដែលបានកំណត់ភារកិច្ច
-ប្រាក់បៀវត្តន៏អាចចរចារបានតាមសមត្ថភាព
 

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Admin

Phone

012/098 333 782

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#20B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.