សភាព​អឺរ៉ុប និង SIDA ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង ៣៣,១ លាន​អឺរ៉ូ សម្រាប់​គាំទ្រ​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដំណាក់កាល​ទី​៣

​ភ្នំពេញៈ សហភាព​អឺរ៉ុប​និង​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការអភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ស៊ុយអែត (SIDA) ព្រមព្រៀង​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​ចំនួន​៣៣,១​លាន​អឺរ៉ូ សម្រាប់​គាំទ្រ​កម្មវិធី​កែទម្រង់​ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​ដំណាក់កាល​ទី​៣​នៅ​កម្ពុជា​។​