ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​បន្ត​ដាំ​ក្បាល​ចុះ​បន្ថែមទៀត ក្រោយ​ការធ្វើប្រជាមតិ​របស់​អង់គ្លេស

ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បន្ត​ដាំ​ក្បាល​ចុះ​នៅថ្ងៃនេះ ដោយ​តម្លៃ​ទីផ្សារ​ភាគហ៊ុន​នៅ​អាស៊ី​បាន​ធ្លាក់ចុះ​ទាប​បំផុត​មិន​ធ្លាប់មាន​នៅក្នុង​រយៈពេល​៣​ទសវត្សរ៍​ចុងក្រោយ​នេះ ដោយសារ​ការបោះឆ្នោត​ប្រជាមតិ​សម្រេច​ចាក​ចេញពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​របស់​អង់គ្លេស បន្ត​ដុត​កម្ដៅ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ នេះ​ដោយ​យោងតាម​ស