លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​រវាង​លោក​សម រង្ស៊ី និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ CNRP

លទ្ធ​ផល​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​រវាង​លោក​សម រង្ស៊ី និង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ CNRP