រថយន្ត Ford GT គឺជា​តំណាង​នៃ​កេរដំណែល នៃ​ការប្រណាំង​រថយន្ត​រប​ស់ Ford

dnt-news : ឆ្នាំ 1966 ជា​ឆ្នាំ​ដ៏​ពិ​សេសមួយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ប្រណាំង​រថយន្ត​របស់​ក្រុមហ៊ុន Ford​។ នៅ​ឆ្នាំ​នោះ​រថយន្ត FordGT បានទទួល​ជ័យ​ជ​នះ​ដោយ​ទទួលបាន​តំណែង​លខ 1-2-3 នៅក្នុង​ការ​ព្រឹ​តិ្ត​ការណ៍​ប្រណាំង​រថយន្ត​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់ Le Mans មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅ​ឆ្នាំ 1967 ឆ្នាំ​1968 ឆ្នាំ​1969Ford GT ន