កម្មវិធី​‘‘Same Same But Better’’​ដាក់ចេញ​ការប្រកួតប្រជែង​ ​ថតរូប​សែ​ហ្វី​តាម​Facebook

dnt-news : ​យុទ្ធនា​‘Same Same But Better’​គឺជា​ការយល់ដឹង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទីផ្សារ​ប្រផេះ​របស់​សហព័ន្ធ​ឧស្សាហកម្ម​យានយន្ត​កម្ពុជា (CAIF)​ដោយ​ដាក់ចេញ​ការប្រកួតប្រជែង​ដោយ​ជម្រុញ​ដល់​សាធារណៈជន​ឲ្យ​ដាក់​ស្នើ​រូបថត​សែ​ហ្វី​របស់ខ្លួន​និង​ឡាន​មួយ នៅលើ​ទំព័រ​Facebook‘#SameSameButBetter’ – facebook.com/