ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជាង​២៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដល់​អង្គ​ការ AAR

ជប៉ុន​ផ្តល់​ជំនួយ​ជាង​២៥​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ដល់​អង្គ​ការ AAR