ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត…

ជាធម្មតាយើងធ្លាប់តែឃើញរូបភាពស្អាតៗរបស់គូរស្នេហ៏ថតរូបមុនថ្ងៃអាពាពិពាណ៏ ដែលគេនិយមហៅថា Pre-wedding នោះ ឥឡូវមកមើលរូបភាព អំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកថតវិញម្តងមើលយ៉ាងណាដែរ ទំរាំបានរូបស្អាតទាំងនោះ។ សូមអញ្ជើញទស្សនាឲ្យត្រជាក់ភ្នែកទាំងអស់គ្នាណា!!!

ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត… ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត… ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត… ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត… ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត…  ឃើញរូប Pre-Wedding ស្អាតៗ ដល់ពេលឃើញសកម្មភាពថត បានដឹងថាអ្នកថត…