តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

នាង Yoon Ju តារា​ម៉ូដែល​ក្មេង​ស្រស់​​ស្អាត​របស់​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង បាន​បង្ហាញ​រូបភាព​ច្រើន​សន្លឹក​នៃ​ការ​លេង​ស្ទីល street fashion សម្លៀក​បំពាក់​សម្រាប់​យុវវ័យ ស្អាត​កប់​ស៊េរី​តែ​ម្ដង។ ចង់​ដឹង​សាមញ្ញ តែ​ស្អាត​ប៉ុណ្ណា សូម​មើល​បណ្ដុំ​រូបភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

តារា​ម៉ូដែល​កូរ៉េ ​បង្ហួត​ស្ទីល​លេង fashion សម្លៀក​បំពាក់​តាម​ផ្លូវ ស្អាត​កប់

 

ប្រភព៖ redflava