ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកជំនន់ប្រចាំថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដានេះ តាមបណ្តាស្ថានីយ​ជលសាស្ត្រ​ទាំង៨

១៦នេះ នៅតាមបណ្តាស្ថានីយ ជលសាស្ត្រទាំង៨ រួមមានស្ថានីយ ទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង, ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ, ស្ថានីយទន្លេ មេគង្គ-កំពង់ចាម, ស្ថានីយបាសាក់-ចតុមុខ, ស្ថានីយមេគង្គ-អ្នកលឿង, ស្ថានីយបាសាក់-កោះខែល, ស្ថានីយទន្លេសាប-ព្រែកក្តាម និងស្ថានីយទន្លេសាប-កំពង់លួង៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន របស់ក្រសួងធនធានទឹកទាំងស្រុង៖

ក្រសួងធនធានទឹក បញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកជំនន់ប្រចាំថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដានេះ តាមបណ្តាស្ថានីយ​ជលសាស្ត្រ​ទាំង៨

ប្រភពៈ freshnewsasia