រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បី​សម្រួល​លើ​ភាព​ងាយស្រួលដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​​ក៏ដូចជា ដើម្បី​ឲ្យ​រាជធានី​មួយ​នេះ​នៅ​តែមាន​សោ​ភណ្ឌ​ភាព​នោះ មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស និង​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក។

មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​០៤​ ខែ កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦ សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរ​នៅ​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម មហាវិថី​ព្រះមុនីវង្ស និង​មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក លើ​ផែនការ​សរុប​ចំនួន ៥.០០០​ស្លាក ត្រូវជា ១២%៕

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​និង​កំពុង​ដំឡើង​ស្លាក​សញ្ញា​ចរាចរណ៍​ លើ​មហាវិថី​៣​បាន​ចំនួន ៦១៥​ស្លាក​