១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

ជួប​ជុំ​មិត្ត​ភក្តិ​សើច​ក្អាកក្អាយ ហាក់​គ្មាន​ខ្វល់​ខ្វាយ​រឿង​ជីវិត ដឹង​តែ​សប្បាយ​ចេញ​ពី​ចិត្ត គ្មាន​ទុក្ខ​រួម​រឹត​ដូច​សព្វថ្ងៃ។ នេះ​ហើយ​ជីវិត​កុមារ​បឋម​សិក្សា ដែល​ពេល​ណា​ក៏​រង់​ចាំ​ស្នូរ​ជួង​បន្លឺ​ឡើង ឆាប់​បាន​ជួប​ជុំ​គ្នា​រត់​លេង ដោយ​ទឹក​មុខ​ស្រស់​ស្រាយ​គ្មាន​ទុក្ខ​កង្វល់។ រូប​ភាព ១០​សន្លឹក​ខាង​ក្រោម នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​រលឹក​នឹក​ឡើង​វិញ ពេល​រៀន​ថ្នាក់​បឋម​សិក្សា។

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា

 

១០​សន្លឹក​នឹក​ដល់​ជីវិត​បឋមសិក្សា