ទិវា​បុណ្យ​សិច​កាន់តែ​ពេញនិយម​ខ្លាំង មួយ​ភូមិ​មាន​អ្នកចូលរួម​៧០០​នាក់​

អង់គ្លេសៈ​ទិវា​បុណ្យ​ដ៏​អាក្រក់​អា​ក្រី​មួយ​ត្រូវបាន​គេ​រៀបចំឡើង នៅក្នុង​ចក្រភព​អង់គ្លេស ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកចូលរួម​អាច​ស៊ីផឹក និង​រួមភេទ​គ្នា​តាម​ចំណង់​ចិត្ត​។​