សម្តេច​ក្រឡា​ហោ ស ខេង ផ្ញើ​សារ​រំលែក​ទុក្ខ​ចំពោះ​មរណ​ភាព​របស់​ប្រធាន​ពន្ធ​នាគារ​​ខេត្ត​កំពង់​ចាម

សម្តេច​ក្រឡា​ហោ ស ខេង ផ្ញើ​សារ​រំលែក​ទុក្ខ​ចំពោះ​មរណ​ភាព​របស់​ប្រធាន​ពន្ធ​នាគារ​​ខេត្ត​កំពង់​ចាម