តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថា តុក្កតាសិច ឬ Sex Doll កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ ក៏ដូចជាកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ។

P9

តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)

ជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងាររបស់ «Super Deluxe» បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងក្នុងការផលិតតុក្កតាសិចនៅក្នុងរោងចក្រផលិតុក្កតាសិច «RealDoll» ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទីក្រុងសាន ម៉ាកូស (San Marcos) រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា (California) សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីមកបង្ហាញឲ្យដឹងពីដំណើរនៃការផលិតតុក្កតាកាមគុណនេះដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេច ។

តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)
តោះ​! ទៅ​មើល​វីដេអូ​ផលិត​តុក្កតា​សិច​ទាំងអស់គ្នា (​មាន​វីដេអូ​)

ចង់ដឹងថា សង្វាក់ផលិតកម្មតុក្កតាសិចដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព មេរ៉ឺ) កុសល