អូស្ដ្រាលី និង​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​រឹត​ចំណង​ និង​លើក​កម្ពស់​ទំនាក់​ទំនង​សិល្បៈ​ជា​មួយ​គ្នា​

ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​ និង​កម្ពុជា​កំពុង​តែ​រឹត​ចំណង និង​លើក​កម្ពស់​ទំនាក់​ទំនង​សិល្បៈ​វប្បធម៌​ជា​មួយ​គ្នា​តាម​រយៈ​ការ​សហការ​​រួម​គ្នា​រៀប​ចំ​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​សំខាន់​មួយ​នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។