​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៣ នឹង​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី​ទេ​ និពន្ធដោយ : ម៉ៅ សុផា       July-06-2016, 11:31 am         1035

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132​ឈ្មោះ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៣ នឹង​មិនមាន​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី​ទេ​