អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

តើអ្នកណាដែលនិយាយថា អ្នកអាចមានតែកូន១គត់នៅក្នុងប្រទេសចិន ? ព្រោះថា ប្តីប្រពន្ធ១នៅក្នុងប្រទេសនេះ រស់នៅស្រុក Rong ក្នុងខេត្ត Guangxi បានមានកូនៗរហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុងរយៈពេល ២១ ឆ្នាំ, ដោយបូកបន្ថែមកូនម្នាក់ ដែលបានស្លាប់នៅពេលកើត ។

មេគ្រួសារដ៏ធំនេះ ដែលមានត្រកូលឈ្មោះ Liang បានមានកូន ១៤ នាក់ ដើម្បីមើលថែចិញ្ចឹមបីបាច់, ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលឆ្នាំនេះមានអាយុ ៤២ ឆ្នាំ ត្រូវបានរំពឹងថា នឹងផ្តល់កំណើតកូនម្នាក់ទៀត នៅចុងឆ្នាំនេះ ។ សព្វថ្ងៃ ប្រពន្ធរបស់ Liang កំពុងមើលថែកូន២នាក់ ក្នុងចំណោមកូនៗទាំងអស់ និងសូម្បីត្រូវកាត់ទងផ្ចិតដោយខ្លួនឯង ។

បុរសដែលដើរក្រោយគេនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ គឺលោក Liang ដែលមានអាយុ ៦៦ ឆ្នាំ ទៅហើយ ។ យោងតាម Tencent, លោកតា Liang នៅតែអាចលីស្បោងអង្ករធំមួយ ឡើងភ្នំ ដោយពុំឈប់ដក់ដង្ហើមឡើយ -ដូច្នេះ ការធ្វើជាឪពុកមានកូនៗច្រើនបែបនេះ សម្រាប់វ័យចំណាស់របស់គាត់ពេលនេះ គឺគ្មានគិតពីញើសអ្វីទាំងអស់ ។

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្នកសារព័ត៌មានបានមកដល់ផ្ទះគ្រួសារដ៏ធំនេះ ក្រោយឡើងតាមផ្លូវភ្នំរយៈពេល ១០ នាទី ។

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​

  • អ្វី​ទៅជា​គោលនយោបាយ​កូន​១? ប្តី​ប្រពន្ធ​ចិន​១​គូ​មានកូន​រហូតដល់ ១៥ នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២១ ឆ្នាំ​已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/06  Category:ប្លែកៗ