សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឡើង​ឋានៈ​ជា​ប្រទេស​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ទាប​

នៅ​ដើម​ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ធនាគារ​ពិភព​លោក​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ឋានៈ​សេដ្ឋកិច្ច​​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​មាន​​ប្រាក់​ចំណូល​ទាប​ទៅ​ជា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រាក់​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ទាប។