លទ្ធ​ផល​នៃ​ជំនួប​រវាង​លោក​ ប្រាក់ សុខុន និង​ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​អាមេរិក

លទ្ធ​ផល​នៃ​ជំនួប​រវាង​លោក​ ប្រាក់ សុខុន និង​ឯកអគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​អាមេរិក