សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ

6 Videos


ទោះជា សនរ៉ាម ថេពភិថាក់ ជាតួឯកដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រទេសថៃ ក្រៅពីមានទេពកោសល្យសម្តែង និង សាងស្នាដៃបានជាច្រើនរឿងក៏ដោយ ក៏តារាល្បីនេះមានកតញ្ញូចំពោះឪពុកម្តាយ និង ប្រើជីវិតដ៏សាមញ្ញបំផុតនៅខាងក្រៅឆាក ដូច្នេះហើយទើប នៅតែមានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អាន និង គាំទ្រលោកច្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

P9

សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ

ឈានមកដល់ថ្ងៃនេះ មានរយៈកាល ២៤ ឆ្នាំហើយ ដែល សនរ៉ាម យកជីវិតប្រឡូកជាមួយសិល្បៈភាពយន្ត ។ បុរសសង្ហានេះ ត្រូវប្រិយមិត្តថៃចាត់ទុកជាកែវពិទូរ្យមួយគ្រាប់ ដែលជះបំភ្លឺក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេ និង គ្រួសារ ។ ខាងក្រោមជារូបភាពសាមញ្ញៗរបស់តួល្បី សនរ៉ាម ។
                                                                                                                 សូរ្យកាន្ត (ខាវស៊ុត)

សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ
សន​រ៉ា​ម តួឯក​ល្បី តែ​សាមញ្ញ និង ជា​កូន​កតញ្ញូ