ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំងពេក លិច​ស្តា​ត​ទាំងមូល​

6 Videos


ភ្លៀងធ្លាក់ជាប់រដឹក និង ខ្លាំង នៅទីក្រុងអ៊ូហាន់ មណ្ឌលហ៊ូពើយ ប្រទេសចិន បណ្តាលឱ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ ២០០ នាក់ ព្រមទាំងលិចលង់ខូចខាតផ្ទះប្រជាជន ៥៦.០០០ ផ្ទះ ប៉ះពាល់មនុស្សជាង ១ លាននាក់ និង ស្តាតកីឡាលិចលង់ក្លាយជាបឹងដ៏ធំមួយ, ផ្លូវរថភ្លើង គមនាគមន៍ផ្សេងៗ ត្រូវកាត់ផ្តាច់ និង បិទដំណើរការមួយរយៈ ។

P9

ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំងពេក លិច​ស្តា​ត​ទាំងមូល​
ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំងពេក លិច​ស្តា​ត​ទាំងមូល​

ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះបានប៉ះពាល់ ១.២០០ ស្រុក ក្នុង ២៦ មណ្ឌល ។ មណ្ឌលដែលរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់បំផុត គឺមណ្ឌលជើចៀង អានហ៊ុយ ហ៊ូពើយ ហ៊ូណាន់ ទីក្រុងឈុងឈីង និង គុយចូវ ៕
                                                                                                                សូរ្យកាន្ត (ប្រៈឆាឆាតធុរកិច្ច)