រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​

6 Videos


ផលិតកម្មថោនបានក្រុងពាលីរឿង «ទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មី » កាលពីព្រឹកម៉ិញនេះ នៅព្រែកឯង តាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗជាច្រើនដួង ។

P9

រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​

សិល្បករនិងសិល្បការីនីដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីក្រុងពាលីរឿង «ទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មី» កាលពីព្រឹកម៉ិញ នេះ រួមមាន អ្នកនាង ស៊ឹម សូលិកា សុខ សោម៉ាវត្តី ឌុច លីដា ព្រមទាំងតារាថ្មី ចាស់ ប្រុស ស្រីមួយចំនួនទៀត ។ តាមគម្រោងភាពយន្តខ្នាតធំនេះ គ្រោងនឹងដាក់បញ្ចាំងជាផ្លូវការនៅបំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦ ឬ ដើមឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ នេះ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួម ដែលសិល្បករ សិល្បការីនី ចូលរួមក្នុងពិធីក្រុងពាលី រឿង «ទឹកចិត្តម្តាយសម័យថ្មី» នៅព្រឹកម៉ិញនេះ ៕ អាលីណា

រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​
រឿង «​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​សម័យថ្មី​» ក្រុង​ពាលី​ព្រឹក​ម៉ិ​ញ​