គយ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ​ចាប់ផ្ដើម​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​

គយ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ​ចាប់ផ្ដើម​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​បន្ទាយមានជ័យ ៖ ជា​លើកទីមួយ​ហើយ​ដែល​គយ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ដាក់​ប៉ុស្តិ៍​ស្ទាក់​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​ឲ្យ​បង់ពន្ធ។ ការ​ប្រតិបត្តិការ​បង្ក្រាប​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​នេះ ធ្វើឡើង​ដោយមាន​ទីតាំង​លើ​កំណាត់​ផ្លូវ

គយ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ​ចាប់ផ្ដើម​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​

គយ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ ​ចាប់ផ្ដើម​ចាប់​ម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​