យានអវកាស Juno របស់​ណា​សា​ឥឡូវ​នៅ​ដល់​គន្លង​ភព​ព្រហស្បតិ៍​! រឿង ១០ យ៉ាង​របស់​ភព​នេះ​នឹង​ធ្វើឱ្យ​អ្នក​ភ្ញាក់ផ្អើល​!