កាក​បាទ​ក្រហម​អូស្ដ្រាលី​ឈប់​ផ្ដល់​ថវិកា​ជំនួយ​ឲ្យ​កាកបាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​

អង្គការ​កាក​បាទ​ក្រហម​អូស្ដ្រាលី​កំពុង​រង​ការ​រិះគន់​ចំពោះ​ការ​គាំទ្រ​ដល់​សមភាគី​របស់​ខ្លួន​គឺ​កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា​។ ប៉ុន្ដែ​អង្គការ​មនុស្ស​ធម៌​អូស្ដ្រាលី​មួយ​នេះ​និយាយ​ថា​ កាល​ពី​អាទិត្យ​​មុន​ខ្លួន​បាន​បញ្ឈប់​ការ​ផ្ដល់​ថវិកា​ទៅ​ឲ្យ​អង្គការ​កាក​បាទ​ក្រហម​​កម្ពុជា​ហើយ​ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​​ដែល​មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​រឿង​នេះ។