គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ

6 Videos


ព្យុះភ្លៀងនៅបន្តអូសបន្លាយនៅតាមដងទន្លេយ៉ាងសេ (Yangtze River) ដែលបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តំបន់វូហាន (Wuhan) ភាគខាងកើតប្រទេសចិន ។ នៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់នេះដែរ បានធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែង ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និង ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ លាននាក់ត្រូវទទួលរងនូវការលិចលង់ ។

P9

គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ

សម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍នេះកម្ពស់ទឹកភ្លៀងនៅក្នុងក្រុងវូហាន មានកម្ពស់រហូតដល់ ៥៦០.៥ មីលីម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់មួយដែលខ្ពស់បំផុត ។ ជាមួយគ្នានេះការិយាល័យឧតុនិយមក្នុងតំបន់វូហាន បានចេញសេចក្ដីរាយការណ៍ប្រកាសអាសន្នទៅដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ ។

គួររំឭកដែរថា នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងខេត្តអានហ៊ុយ (Anhui) ក៏ទទួលរងនៅគ្រោះទឹកជំនន់នេះដែរដែលវាបានបង្កជាមហន្តរាយដ៏ធំធេងចំពោះប្រជាជនក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសចិនទាំងពីរនេះ (អានហ៊ុយ និង វូហាន) ៕
(ប្រភព៖ សៀងហៃអ៊ីស) កុសល

គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ
គ្រោះទឹកជំនន់​ក្នុងប្រទេស​ចិន​នៅតែ​បន្ត​អូសបន្លាយ