អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ពី​ការផ្តាច់​ភ្លើង​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​

6 Videos


ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅតំបន់មួយចំនួន តាមខណ្ឌនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានធ្វើការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ ។ នេះបើ តាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ។

P9

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ពី​ការផ្តាច់​ភ្លើង​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC)លេខ ៦៥៥៨ សជណ.អក.អចដែល ចេញថ្ងៃទី ៦ កក្កដា ២០១៦ បានធ្វើការប្រកាសពីព័ត៌មានលម្អិតនៃតំបន់ និងពេលវេលា ដែលត្រូវផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ដូចតទៅ៖
ដេវីត

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ពី​ការផ្តាច់​ភ្លើង​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​
អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ពី​ការផ្តាច់​ភ្លើង​ក្នុង​តំបន់​មួយចំនួន​