30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»

6 Videos


អ្នកនាង នុក សុតធីដា ជាតារាចម្រៀងវ័យ ៣៩ ឆ្នាំ ហើយអ្នកនាងក៏បានប្រឡូកក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ និង ភាពយន្តភាគជាច្រើន ដោយទស្សនិកជនប្រហែលជាចាំបានទេពកោសល្យសម្តែងរបស់អ្នកនាងតាមរយៈរឿង «សុបិនស្នេហ៍ក្រោមផ្លែដាវ» (Roy Fun Tawan Duerd) សម្តែងជាតួអង្គម្តាយរបស់លោក ណៈដេត គូគីមីយ៉ា (Nadech Kugimiya)។

P9

30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកនាង នុក សុតធីដា ត្រៀមខ្លួនចូលពិធីមង្គលការនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការរងចាំមើលទិដ្ឋភាពមង្គលការបែបឥស្លាម ដែលកូនក្រមុំ និង កូនកំលោះគ្រងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់សាសនាឥស្លាម អ្នកនាង នុក សុតធីដា ក៏បានបញ្ចេញរូបថត Pre-wedding ដ៏រ៉ូមែនទិកចំនួន ២០ សន្លឹក ធ្វើឱ្យគេឃើញ សសើរ និង ជូនពរដល់សុភមង្គលរបស់ពួកគេទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំង៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»
30 សន្លឹក Pre-wedding របស់​តារា​ស្រី​ក្នុង​រឿង «​សុបិន​ស្នេហ៍​ក្រោម​ផ្លែដាវ​»