កម្រង​រូបភាព៖ «​ ​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត រៀបរាប់អំពី​​ភាព​តានតឹង​បន្ទាប់ពី​សង្រ្គាម​​»

ការតាំងពិព័រណ៌មានចំណងជើង៖ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត » គឺជាស្នាដៃសិល្បៈចំនួនដប់ប្រាំបីដែលមានជារូបភាព សម្លេង វីដេអូ ចម្លាក់ គំនូរ ការបោះពុម្ព និងជាស្ថាបត្យកម្មជាដើម ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្វែងយល់ភាពតានតឹងសង្គម បន្ទាប់ពីសម័យសង្រ្គាម។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់៕

កម្រង​រូបភាព៖ «​ ​ជាប្រវត្តិសាស្រ្ត​នាពេល​​អនាគត រៀបរាប់អំពី​​ភាព​តានតឹង​បន្ទាប់ពី​សង្រ្គាម​​»អ្នកទស្សនាពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» មើលវីដេអូនៅក្នុងទូរទស្សន៍ ដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតអ្នកលក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិ នៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរនិងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a2បុរសម្នាក់យកដៃប៉ះស្បែកជើងសង្រែកក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរនិងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a3ទេសចរណ៌ឈរក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរនិងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a4អ្នកទេសចរណ៌ឈរក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a5ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសមើលរូបថតក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a6អ្នកទេសចរណ៌មើលរូបចម្លាក់រចនាដោយលោក លាង សាកន ក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិ នៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។
a7ក្មេងស្រី និងក្មេងប្រុសម្នាក់មើលវីដេអូក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a8បុរស់ម្នាក់មើលរូបថតក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

a9បុរសម្នាក់មើលរូបចម្លាក់រចនាដោយលោក លាង សាកន ក្នុងពិព័រណ៌ «ជាប្រវត្តិសាស្រ្តនាពេលអនាគត» ដែលគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារៈមន្ទីរជាតិនៅថ្ងៃព្រហស្បត៌ិ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ការតាំងពិព័រណ៌នេះរៀបចំនៅសារៈមន្ទីជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ដែលត្រូវបានរចនា និងផលិតដោយសិល្បៈករខ្មែរ និងអូស្រ្តាលីចំនួន១៥នាក់។ (ឡេង ឡែន/VOA)

ប្រភពៈ VOA


Related Posts