ក្រុម​អចលនទ្រព្យ​អាស៊ី ស្វែងរក​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​សម្រាប់​ទទួលពាន​រង្វាន់​ឆ្នាំ​២០១៧

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេស​កម្ពុជា បានប្រកាស​ពី​ការចាប់ផ្តើម​ប្រកួត​ពានរង្វាន់​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧ ទៅដល់​អ្នក​អភិវឌ្ឍ​ឧស្សាហកម្ម​សំណង់​ទាំងអស់ ដែល​គ្រោង​បញ្ចប់​ការសាងសង់​របស់ខ្លួន​នៅត្រឹម​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ​ខាងមុខ​។​