សិក្ខាសាលា​ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ

សិក្ខាសាលា​ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំភ្នំពេញ​ ៖​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ ​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក​ ថ្ងៃ​ទី​០៩​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​ បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ ​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​លោកស្រី​ គឹម​ សេដ្ឋា​នី ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា។

សិក្ខាសាលា​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ឲ្យ​គរុ​សិស្ស​ និង​គរុ​និស្សិត ​ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ មាតាបិតា ​និង​សាធារណជន​បាន​ដឹង​ពី​សកម្មភាព​នានា​របស់​ក្រសួង៕សិក្ខាសាលា​ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ
សិក្ខាសាលា​ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ

សិក្ខាសាលា​ ផ្សព្វផ្សាយ​គេហទំព័រ​ធនធាន​អប់រំ ​និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់​ក្រសួង​អប់រំ