រ៉ូលីន និង កាតុ ជួប​គ្នា រឿង​អី​មិន​វ៉ល់

រ៉ូលីន និងកាតុ តែង​តែ​បាញ់​គ្នា​ទៅ​មក​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី “ពេញ​ចិត្ត​អត់” ពិសេស ស្រី​តុ តែង​តែ​បាញ់ រ៉ូលីន ជាប់​តែ​ម្ដង។ លុះ​មក​ដល់​កម្មវិធី “ម៉ាអេម” វគ្គ​២ នៅ​តែ​មិន​លើក​លែង​ទៀត ធ្វើ​ឲ្យ​រីយ៉ា អង្គុយ​តែ​សើច​ប៉ុណ្ណោះ…!

 

រ៉ូលីន និង កាតុ ជួប​គ្នា រឿង​អី​មិន​វ៉ល់

 

សំខាន់​ជាង​នេះ រ៉ូលីន ត្រូវ​បាន​អ្នក​នាង កាតុ ឆ្កឹះ​ពី​ហេតុផល​កា្លយ​ជា​ខ្លួន​ជា​ភេទ​ទី៣ ចេញ​ជា​លទ្ធផល​ថា លោក​ដែល​ដើម​ឡើយ​ជា​ប្រុស​សោះ​នោះ បាន​ក្លាយ​ជា​ភេទ​ទី​៣ ដោយ​សារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដួល​ម៉ូតូ​ជាមួយ​បង​ស្រី…។

 

យ៉ាង​ណា​ទៀត ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា…!

 

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២