៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

ព្រលាន​យន្តហោះ Changi ជា​ព្រលាន​ធំ​បំផុត​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ហើយ​ក៏​ស្ថិត​ចំណោម​ព្រលាន​យន្តហោះ​​របស់​ពិភពលោក ដែល​មាន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​អ៊ីនធឺណិត​ល្បឿន​លឿន​សម្រាប់​អ្នក​ដំណើរ​ទាំង​ឡាយ។ មាន​សំនួរ​​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ដំណើរ​តែង​ចោទ​សួរ​ដើម្បី​អាច​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​ប្រើប្រាស់​​នៅ​ព្រលាន​យន្តហោះ​ដ៏​ធំ​មួយ​នេះ មាន​ដូចជា៖

 

 

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

 

ខាងក្រោម​ជា​ចម្លើយ​សម្រាប់​សំនួរ​ខាងលើ​នេះ

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi

៥ សំនួរ​អ្នក​ដំណើរ​សួរ​ញឹក​​ភ្ជាប់​សេវា​អ៊ីនធឺណិត​​នៅ​​ព្រលាន​យន្តហោះ​ Changi