កុំ​ចេះ​តែ​ហ៊ាន ពិន័យ​ធ្ងន់​ក

ការជក់បារីពាសវាលពាសកាលមិនចេះតែមានទេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។ សិង្ហបុរីត្រូវគេចាត់ទុកជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅអាស៊ី។ ប្រទេសនេះប្រកាន់គោលការណ៍ការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតគ្មានការលើកលែងទេ សូម្បីចំណុចតូចតាចមួយចំនួន ដើម្បីធានាបានការរស់នៅដោយសុខដុមរបស់ពលរដ្ឋ។

ដូចជាការជក់បារី មិនចេះតែជក់ពាសវាលពាសកាល ហើយអ្នកដែលល្មើសនឹងត្រូវរងពិន័យធ្ងន់ករ។
កុំ​ចេះ​តែ​ហ៊ាន ពិន័យ​ធ្ងន់​ក

កុំ​ចេះ​តែ​ហ៊ាន ពិន័យ​ធ្ងន់​ក

កុំ​ចេះ​តែ​ហ៊ាន ពិន័យ​ធ្ងន់​ក

ប្រភព៖ sabay