​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

បុគ្គល​មួយ​ចំនួន​ ​មិន​សូវ​ជា​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ​លើ​ការ​ថែទាំ​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់​នានា​ ​ហើយពេល​ខ្លះ​ពួក​គេ​ បែជា​លើក​ថា​ផលិតផល​នោះ​ ​ប្រើប្រាស់​គ្មាន​គុណភាព​ ​។ ដោយ​ឡែក​ ​sabay​ ​សូម​បង្ហាញ​រូបភាព​ ​មួយ​ចំនួន​ ​ស្ដី​ពី​ការ​មិន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ក្នុង​ការ​ថែទាំ​​និង​ប្រើប្រាស់​ ​សម្ភារៈ​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ​។​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

​សូម​កុំ​ប្រើ​ផលិតផល​បច្ចេកវិទ្យា​ ​ឲ្យ​ដូច​រូប​ទាំង​នេះ​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ Toyota​ ​រួម​ជា​មួយ​ ​BMW​ ​បង្កើត​រថយន្ត​ ​ដ៏​អស្ចារ្យ​

 

ប្រែ​សម្រួល ​៖​ រដ្ឋ
ប្រភព​ ​៖​ mashable