មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

6 Videos


ពាក្យថា «មេដឹកនាំ» គឺមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនោះឡើយ ។ មេដឹកនាំ គឺសំដៅទៅលើបគ្គលដែលមានសមត្ថភាព និង អនុភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រទេសជាតិ ។ ជាក់ស្ដែងដូចជាមេដឹកនាំទាំង ១០ រូបរបស់ប្រទេសធំៗខាងក្រោមនេះ បើប្រៀបធៀបរវាងឋានៈ និង ទ្រព្យសម្បត្តិគឺខុសគ្នាដូចមេឃ និង ដី មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ថែមទាំងបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមេដឹកនាំប្រទេសក្របំផុតទាំង ១០ លើសាកលលោកទៀតផង ដោយក្នុងនោះសូម្បីតែលោក Xi Jinping មេដឹកនាំប្រទេសចិន និង លោក Pranab Kumar Mukherjee មេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌា ក៏មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះដែរ ។

P9

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

ចង់ដឹងថា មេដឹកនាំប្រទេសដែលក្រជាងគេបំផុតលើសាកលលោកជាអ្នកណាខ្លះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា (បញ្ជាក់៖ តួលេខទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំម្នាក់ៗខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានគេប្រកាសនៅចុងឆ្នាំ ២០១៥)
១០. លោក Borut Pahor ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសស្លូវេនី (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៥.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៩. លោក Federico Franco ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយ (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤០.០០០ ដុល្លា)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៨. លោក Xi Jinping មេដឹកនាំប្រទេសចិន (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣៩.៥០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៧. លោក Alexander Lukashenko មេដឹកនាំប្រទេសបេឡារុស (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣៣.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៦. លោក Pranab Kumar Mukherjee មេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌា (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៣០.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៥. លោក Marin Raykov Nikolov មេដឹកនាំប្រទេសប៊ុលហ្គារី (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៨.៥០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៤. លោក Robert Mogabe មេដឹកនាំប្រទេសហ្ស៊ីមបាវេ (ទ្រព្យសម្បត្តិ ២៥.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

៣. លោក Hamid Karzai មេដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

២. លោក Mahmoud Ahmadinejad មេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ (ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៥.០០០ ដុល្លារ)

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

១. លោក Pope Francis

មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ប្រធានាធិបតី​ចិន​ស្ថិតក្នុង​បញ្ជីមេ​ដឹកនាំ​ក្រ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​

លោក Pope Francis គឺជាប្រធានរដ្ឋឯករាជ្យតូចជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ គាត់មានឈ្មោះល្បីរន្ទឺដោយសារភាពសាមញ្ញ និង ចិត្ដគោរពរបស់គាត់ចំពោះរដ្ឋ ក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់គាត់។ រឿងចម្បងដែលគាត់ប្រព្រឹត្តគឺការងារផ្សព្វផ្សាយសាសនា (គ្រិស្តសាសនា) ដូចនេះហើយលោក Pope Francis គឺគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ ៕ (ប្រភព៖ ស្មាតធឺររីងម៉ាតហ៊ូត) កុសល