អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

6 Videos


ប្រិយមិត្តអ្នកអានប្រហែលជាធ្លាប់ឮពីពាក្យថា អាយុគ្រាន់តែជាតួលេខ ។ ពាក្យសម្តីមួយម៉ាត់នេះ អាចបញ្ជាក់ពីន័យបានយ៉ាងច្រើន ។ វាអាចបញ្ជាក់ពីស្នេហាដូចជា ទោះបីជាមានគម្លាតអាយុខុសគ្នាយ៉ាងណាក្តី ក៏នៅតែអាចស្រឡាញ់គ្នាបាន ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ពាក្យមួយឃ្លានេះក៏អាចបញ្ជាក់ន័យលើស្ត្រីដែលមានសម្រស់ក្មេងជាងវ័យបានដែរ ។

P9

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

ជាក់ស្តែងគឺតារាស្រីអាស៊ី ២៤ នាក់នេះហើយ ដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បកស្រាយអត្ថន័យពីពាក្យមួយឃ្លានេះ ព្រោះថ្វីត្បិតតែពួកគេមានវ័យចូល ៤០ ឆ្នាំហើយក្តី ក៏ពួកគេនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត មិនសមនឹងវ័យពួកគេឡើយ ។
១/ Christy Chung វ័យ ៤៥ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២/ Gigi Lai វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៣/ Vivian Chow វ័យ ៤៨ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៤/ Shu Qi វ័យ ៤០ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៥/ Michelle Reis វ័យ ៤៥ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៦/ Li Chi-ling វ័យ ៤១ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៧/ Joey Wong វ័យ ៤៩ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៨/ Faye Wong វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

៩/ Athena Chu វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១០/ Ada Choi វ័យ ៤២ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១១/ Charmaine Sheh វ័យ ៤១ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១២/ Sammi Cheng វ័យ ៤៣ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៣/ Sharla Cheung វ័យ ៤៨ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៤/ Irene Wan វ័យ ៤៩ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៥/ Kelly Chen វ័យ ៤៤ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៦/ Ruby Lin វ័យ ៤០ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៧/ Annie Yi វ័យ ៤៦ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៨/ Vivian Hsu វ័យ ៤១ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

១៩/ Vicki Zhao Wei វ័យ ៤០ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២០/ Zhou Xun វ័យ ៤១ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២១/ Michelle Chia វ័យ ៤០ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២២/ Wong Lilin វ័យ ៤៣ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២៣/ Cynthia Koh វ័យ ៤២ ឆ្នាំ

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​

២៤/ Ann Kok វ័យ ៤៣ ឆ្នាំ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

អ្នក​ប្រហែលជា​មិន​ជឿថា តារា​ស្រី​អាស៊ី ២៤ ដួង​ខាងក្រោម​មាន​អាយុ​មិន​ក្រោម ៤០ ឆ្នាំ​