កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

6 Videos


ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងលើកយកកម្រងរូបថតចាស់ៗកាលពីអតីតកាលរបស់តារា k-pop បុរស ១២ ដួងដើម្បីមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងច្បាស់ថា កាលពីមុនក្រុមតារាចម្រៀង k-pop ទាំងនេះមានមុខមាត់ដូចម្ដេច ។

P9

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

សម្រាប់រូបថតទាំងប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាចម្រៀង k-pop បុរសទាំង ១២ ដួងខាងក្រោមនេះទៀតសោតប្រហែលជាមានប្រិយមិត្តរបស់ «ប្រជាប្រិយ» មួយចំនួនមិនទាន់បានឃើញនៅឡើយ ដូចនេះហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមមើលការបង្ហាញទាំងអស់គ្នា៖ (ប្រភព កូរ៉េប៊ូ) កុសល
១. Melon Key សមាជិកក្រុម SHINee

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

២. L សមាជិកក្រុម Infinite

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៣. G-Dragon ប្រធានក្រុម BIGBANG

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៤. Sungjong សមាជិកក្រុម Infinite

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៥. Doojoon សមាជិកក្រុម BEAST

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​
កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៦. Chen សមាជិកក្រុម EXO

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៧. Seungri សមាជិកក្រុម BIGBANG

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៨. Kang Seung Yoon សមាជិកក្រុម WINNER

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

៩. Taecyeon សមាជិកក្រុម 2PM

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​
កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

១០. Nam Tae Hyun សមាជិកក្រុម WINNER

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​
កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

១១. B.I សមាជិកក្រុម iKON

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​
កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​

១២. Azalea boy N សមាជិកក្រុម VIXX

កម្រង​រូបថត​អតីតកាល​របស់​តារា K-pop បុរស ១២ ដួង​ដែល​កម្រ​បានឃើញ​