មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកគាំទ្រជាច្រើនជុំវិញសកលលោកបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីឃើញរូបថតពីកុមារភាពរបស់តារាចម្រៀងអាមេរិកល្បីឈ្មោះ ១២ រូប ព្រោះបើធៀបនឹងសម្រស់ពួកគេ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពិតជាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ។

P9

មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?

ទោះជាខុសប្លែកខ្លាំងយ៉ាងណាក្តី យើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាពួកគេសុទ្ធតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់វះកាត់កែសម្ផស្សនោះ ហើយចង់ដឹងថា ពួកគេខុសប្លែកពីកាលកុមារភាពយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?
មុន និង ក្រោយពេល​ល្បីឈ្មោះ តារាចម្រៀង​អាមេរិក ១២ រូប ខុសប្លែក​យ៉ាងណាខ្លះ ?

ទាញទៅឆ្វេងមើលរូបភាពច្រើនទៀត