ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​

6 Videos


ជាផ្ទះខ្មោចលងជាប់លំដាប់ទី ១ នៅលើពិភពលោក ។ ផ្ទះខ្មោចនេះបើកឱ្យចូលមើលមិនគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែត្រូវធានាខ្លួនឯងថា បើចូលទៅហើយបាត់បង់ជីវិត មិនទទួលខុសត្រូវទេ ។

P9

ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​

ជឿទេ រឿងនេះឆ្លងកាត់មកជាង ១៦ ឆ្នាំមកហើយ នៅមិនទាន់នរណាធ្វើបានសម្រេចឡើយ ។ វាហាក់ដូចជា Game មួយ ដែលអ្នកត្រូវចូលទៅលេងនោះ ត្រូវប្រសប់ជាមួយ ការធ្វើទារុណកម្ម ចាប់ឃុំក្នុងទ្រុង ចាប់ចងនឹងកៅអីអគ្គិសនី ប្រើគ្រឿងហឺតផ្សែង ចាប់ញាត់ចូលទូ ខ្មោចដេញ ព្រលែងសត្វអសិរពិស ដូចជាពស់ ពីងពាង ស្រោចឈាមលើខ្លួន ជាដើម មើលទៅដូចឃាតករកើតរោគចិត្តប្រព្រឹត្តមកលើដូច្នេះដែរ ។

ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​

អ្នកដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះនេះ ត្រូវមានអាយុ ២១ ឆ្នាំឡើងទៅ, ចូលម្តងបាន ២ នាក់ រយៈពេលចូលពី ៤-៨ ម៉ោង និង ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាមុនចូលលេង «បើកើតមានរឿងអ្វី ឬ បាត់បង់ជីវិត ត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯង» ហើយនឹងមានថតរូបពីសកម្មភាពនៅខាងក្នុងទុកមើលពេលត្រលប់ទៅផ្ទះវិញទៀតផង ។

ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​

ឆ្លងកាត់រយៈពេល ១៦ ឆ្នាំមក ដែល “Mckamey manor” បានបើកចំហជាមួយនឹងរឿងភ័យរន្ធត់ តែមិនធ្លាប់មាននរណាឈ្នះលើ Game នេះសូម្បីតែម្នាក់ឡើយ ៕  សូរ្យកាន្ត (អឹមថៃ)

ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​
ក្លាហាន​ទេ​? ”Mckamey manor” ផ្ទះ​ខ្មោចលង​ដែល​គួរឱ្យខ្លាច​ក្នុង​លោក បើក​ចូល Free ! តែបើ​ស្លាប់​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​