ថៃ​ត្រៀម​ចាត់វិធានការ​រឿង “Club Friday” ព្រោះ​ឈុត​វាយ​ស្រី​សាហាវ​ពេក​

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​ផ្នែក​ផ្សព្វផ្សាយ​របស់​ប្រទេស​ថៃ​ហៅ​កាត់ (NBC) នឹងត្រូវ​សម្រេច​នៅថ្ងៃនេះ ចំពោះ​ទោសទណ្ឌ លើ​អ្នករៀបចំ​រឿង​បែប​ភាគ “Club Friday to be Continued” សម្រាប់​រូបភាព​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​។​