បារាំង​ជំរុញ​ឱ្យ​វិនិយោគិន​ខ្លួន សម្លឹងមើល​ទីផ្សារ​វិស័យ​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារ​បារាំង​មួយ​គ្រោង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​នាពេល​ឆាប់ៗ​ខាងមុខនេះ ដើម្បី​ចូលរួម អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា ជាមួយ​សេវាកម្ម​ដ៏​ប្រកួតប្រជែង​របស់ខ្លួន ដែល​គេ​រំពឹងថា នឹង​ជួយ​រួមចំណែក​បង្កើន​ការទាក់ទាញ​វិនិយោគិន​មកពី​ប្រទេស​បារាំង ក៏ដូចជា សហគមន៍​អឺរ៉ុប​បន្ថែមទ