​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

​​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​​កម្ពុជា​ក្រោម​អាយុ​​១៦ ឆ្នាំ​បាន​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​​ឡាវ​ក្រោម​អាយុ ១៦​ឆ្នាំ​​​៣-១ ​កាលពី​យប់​មិញ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូល B នៃ​ពាន​រង្វាន់ AFF U-16 Championship 2016 ។ ​ខាង​ក្រោម​អា​កម្រង​រូប​ភាព ​​នៃ​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​កាលពី​យប់​មិញ៖

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

​​ទិដ្ឋភាព​ប្រកួត​​ U16 ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ឡាវ ៣-១​ យប់​មិញ

 

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​