​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​ថត​រូប​ iPhone Photography Awards ជា​កម្មវិធី​ដែល​​ប្រព្រឹត្ត​ឡើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៧។ នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​អ្នក​ថត​រូប​ចំនួន​ ១៣៩ ជុំ​វិញ​ពិភពលោក​ បាន​​ដាក់​បញ្ចូល​រូបថត​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ប្រកួត​ប្រជែង។

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

 

រូបថត​ជាប់​ជយលាភី iPhone Photography Awards ២០១៦

 

រូបថត​​ដែល​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ធំ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ “The Man and the Eagle” ជា​ស្នាដៃ​របស់​​​អ្នក​ថត​រូប​​ឈ្មោះ​ Siyuan Niu ​វ័យ ៣៦​ ឆ្នាំ​​ មក​ពី​តំបន់​ Xinjiang ប្រទេស​ចិន។

 

ខាង​ក្រោម​ជា​រូប​ថត​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ផ្នែក​នីមួយៗ៖

 

@ អ្នក​ថត​រូប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃ​របស់​ Patryk Kuleta ​មក​ពី​ប្រទេស​ប៉ូឡូញ​

 

@ អរូបី

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃ​របស់​ Jiayu Ma ​មក​ពី​​សហរដ្ឋអាមេរិក​

 

@ សត្វ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Erica Wu មក​ពី​​សហរដ្ឋអាមេរិក

 

@ ស្ថាបត្យកម្ម​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Jian Wang មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ កូន​ក្មេង​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ K K មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ ផ្កា

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Lone Bjørn​ មក​ពី​ប្រទេស​ស្វីស​

 

@ ចំណី​អាហារ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Andrew Montgomery ​ មក​ពី​ចក្រភព​អង់គ្លេស

 

@ ទេសភាព

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Vasco Galhardo Simoes ​ មក​ពី​ព័រទុយហ្គាល់​

 

@ Lifestyle

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Yuki Cheung​ មក​ពី​ហុងកុង

 

@ ធម្មជាតិ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Junfeng Wang​ មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ ព័ត៌មាន/ព្រឹត្តិការណ៍

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Loulou d’Aki​ មក​ពី​ប្រទេស​ស៊ុយអែត​

 

@ ផ្សេងៗ

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Kevin Casey​ មក​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

 

@ Panorama

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Glenn Homann​ មក​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

 

@ មនុស្ស​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​ស្នាដៃ​របស់​ Xia Zhenkai​ មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ Portrait

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Elaine Taylor​ មក​ពី​ចក្រភព​អង់គ្លេស

 

@ រដូវ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​​​​​​ស្នាដៃ​របស់​ Valencia Tom​ មក​ពី​​សហរដ្ឋអាមេរិក

 

@ Still Life

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​​ស្នាដៃ​របស់​ Wen Qi​ មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ ព្រះអាទិត្យ​លិច​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
​​​ស្នាដៃ​របស់​ Nicky Ryan​ មក​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី

 

@ ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

​ស្នាដៃ​របស់​ Fugen Xiao​ មក​ពី​ប្រទេស​ចិន

 

@ ដើមឈើ

 

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃ​របស់​ Victor Kintanar ​ មក​ពី​ហ្វីលីពីន​

 

ចុច​អាន៖ ទម្លាប់​អាក្រក់​​ ៨ ធ្វើ​ឲ្យ​ iPhone មាន​បញ្ហា​ អ្នក​គួរ​បោះបង់ចោល​ឥឡូវ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ហៃ​ សុខ​ហេង
ប្រភព៖ PetaPixel​​​​​​