មាន​តែ​១ម៉ឺន​រៀល​ញ៉ាំ​បាន​ម៉ា​ឆ្អែត​

ថ្ងៃឡើងអ្នកចេញពីធ្វើការដោយសារធាតុអាកាសក្តៅផងមិនដឹងញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅណាផង ថ្ងៃនេះ Sabay ដើរនឹងនាំអ្នកឲ្យបានស្គាល់ភោជនីយដ្ឋានប៊ូហ្វេមួយកន្លែងចំណាយអស់តែ១ម៉ឺនរៀលញ៉ាំសេរីហើយមានបង្អែមលាងមាត់ទៀត។ លក្ខណៈពិសេសនោះគឺអ្នកមិនចាំបាច់ឈឺក្បាលថាថ្ងៃនេះ ញ៉ាំម្ហូបអី ព្រោះនៅហាងផ្ទះសំឡាញ់តែងតែផ្តល់ជូននូវមុខម្ហូបខុសៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនឲ្យភ្ញៀវពិសាធុញទ្រាន់ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតផង។ ចំពោះសេវាកម្មនិងអនាម័យគឺអាចទុកចិត្តបានធានាថាញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅហ្នឹងម្តងហើយ ស្អែកនឹងទៅទៀត៕

មាន​តែ​១ម៉ឺន​រៀល​ញ៉ាំ​បាន​ម៉ា​ឆ្អែត​ មាន​តែ​១ម៉ឺន​រៀល​ញ៉ាំ​បាន​ម៉ា​ឆ្អែត​ មាន​តែ​១ម៉ឺន​រៀល​ញ៉ាំ​បាន​ម៉ា​ឆ្អែត​

ប្រភព៖ sabay