គាវចៀនគីមឈី

នៅពេលលឺឈ្មោះគាវអ្នកណាមិនស្គាល់ថាជាម្ហូបដើមរបស់ចិន តែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមិនទាន់បានសាករសជាតិគាវចៀនរបស់កូរ៉េទេមើលទៅ SabayDer នឹងណែនាំគាវកូរ៉េមួយបែបមានឈ្មោះថាGoon ManDoo រសជាតិមិនអន់ទេមួយមុខនេះ ខាងក្នុងមានសាច់ជ្រូកចិញ្រ្ចាំ សាច់គាវស្វិតបើបានញ៉ាំជាមួយគីមឈីទៀតឆ្ងាញ់អស់ទាស់ហ្មង៕

គាវចៀនគីមឈី គាវចៀនគីមឈី

ប្រភព៖ sabay