រដ្ឋាភិបាល ពន្យុះ​រឿង​សិច​បង្កើន​អត្រា​ទារក​

ជាច្រើន​ឆ្នាំ​បន្តបន្ទាប់​មកនេះ អត្រា​ទារក​កើត​នៅ​ប្រទេស​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ចេះតែមាន​ចំនួន​ចុះថយ​ទៅធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​របស់ ប្រទេស​នេះ​ក៏​ជា​ហានិភ័យ​មួយ​ដែរ បើ​កំណើត​ទារក​ចេះតែ​ថយចុះ​រាល់​ឆ្នាំ​បែបនេះ​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ថយចុះ ។ ផ្តើមចេញពី​បញ្ហា​នេះ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ក៏បាន​នឹកឃើញ​នូវ​វិធី