វេទិការ​បរិ​យា​ប័ណ្ណ​ហិរញ្ញវត្ថុ​មេគង្គ ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ និង​កសាង​សេដ្ឋកិច្ច​ថ្នាក់​តំបន់​

dnt-news : ​ធនាគារ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ADA និង​មូលនិធិ​សម្រាប់​កិច្ច​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការអភិវឌ្ឍន៍​បានប្រកាស​បើក​វេទិការ​បរិ​យា​ប័ណ្ណ​ហិរញវត្ថុ​មេគង្គ​ទី​1 មាន​រយៈពេល​4​ថ្ងៃ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​តាំងពី​ថ្ងៃទី​11 ខែកក្កដា ឆ្នាំ​2016​នៅ​សណ្ឋាគារ​អាំងទែរ​កុងទីណង់តាល់​។​